Stratenoverzicht Eygelshoven: Kom

Anselderlaan Deze laan dankt haar naam aan de evenwijdig eraan stromende Anstel, die in Eygelshoven meestal Anselderbeek wordt genoemd. De laan is aangelegd door een moerassig beemdengebied, mede ontstaan ten gevolge van de mijnbouw en de geologische storing Feldbiss. Voor realisering van de weg en de eraan gelegen sportvelden van de ‘R.I.E.V.V. Laura’ en de ‘V.V. Hopel’ werd in 1957 het gehele gebied met ongeveer 200.000 ton mijnsteen opgehoogd. De ophoging bedroeg maximaal twee meter. Thans herinnert niets meer aan het eens zo moerassige gebied.
Naamgeving: 28 juli 1959
Berghofstraat Genoemd naar de hoeve Berghof, die oudtijds ressorteerde onder het laathof van Eygelshoven. In 1577 bezat Willem van Mirbach een deel ervan. Na de Franse Revolutie was de hoeve jarenlang in het bezit van een uit Herzogenrath afkomstige familie Wimmers. Een zoon uit dit gezin, Winandus Dominicus, was burgemeester van Eygelshoven van 1857 tot 1881 en een andere zoon, Petrus Joseph, was hier pastoor van 1866 tot 1873. In 1919 werd op een gedeelte van de terreinen een ringoven (steenfabriek) gebouwd. De laatste bewoners, de familie Nols, verlieten de hoeve in 1925. Restanten van het complex, namelijk gedeelten van tot woning verbouwde bedrijfsgebouwen, staan er nog steeds. De weg die van de Hoofdstraat naar de steenfabriek leidde, werd in 1931 door de gemeente aangekocht.
Naamgeving: 6 november 1931 (van de verlenging: 10 oktober 1973).
Bosweg Genoemd naar het nabijgelegen hellingbos, nu Loosbos en Bergbos geheten. Het gedeelte gelegen tussen Laurastraat en Molenweg komt op de ‘staat der wegen en voetpaden’ van 1895 voor onder de naam Brugmestenvoetpad. Het gedeelte tussen Molenweg en Wimmersstraat heette toen Koolwegsvoetpad. Deze voetpaden vormden via het Loosbos en het Bergbos de kortste verbinding met de Kerkraadse wijken Vink en Chevremont. In 1946 werden aan de Bosweg de eerste tien eengezinswoningen gebouwd.
Naamgeving: 27 september 1919
Christinastraat Genoemd naar prinses Maria Christina, de jongste dochter van prinses Juliana en prins Bernhard. Zie verder bij Prinses Marijkestraat.
Naamgeving: 20 april 1964
Fringslaan Genoemd naar Hubert J. Frings, geboren op 6 december 1881 te Eygelshoven en overleden op 12 juni 1963 te Kerkrade. Kleermaker Frings werd in 1917 tot raadslid van Eygelshoven gekozen, hetgeen hij bleef tot 1958. Hij was er verscheidene perioden wethouder en loco-burgemeester. Vanwege zijn 40-jarig jubileum als raadslid besloot de raad tot deze naamgeving.
Naamgeving: 22 mei 1958
Grote Stegel Genoemd naar de plaatselijke benaming ‘de Stegel’. De Stegelsweg, zoals deze weg vanaf 1919 heette, gaf toegang tot de woningen gelegen ‘aan de Stegel’. Omstreeks 1900 liepen verschillende voetpaden door dit gebied en wel meestal over particuliere eigendommen (weilanden). Om de voetpaden toegankelijk te laten en toch het vee binnen de afrastering te houden, werd in de afrastering een draaikruis aangebracht, dat in het dialect sjtieëgel genoemd wordt. De weg werd vroeger Stegelsweg genoemd. Vóór de aanleg van de mijn Julia liep deze weg onder de spoorlijn Sittard-Herzogenrath door naar de landerijen, de weilanden en het gemeentebroek, waar de inwoners van Eygelshoven hun koeien gratis mochten weiden. Grote werd aan de naam toegevoegd ter onderscheiding van de in 1965 ontstane Kleine Stegel.
Naamgeving: 8 december 1965
Kerkberg Genoemd naar het hooggelegen terrein, waarop het oude St. Jan de Doperkerkje staat. De oudste delen van dit kerkje gaan terug tot de 11e eeuw of vroeger. In 1922 werd op een andere plaats de huidige parochiekerk van de H. Johannes de Doper gebouwd. In 1894 staat de straat vermeld als Kerkhofbergvoetpad.
Naamgeving: 27 september 1919
Kleine Stegel Deze verbindingsweg tussen Veldhofstraat en Fringslaan stond in 1897 op kaarten nog als Drekweg vermeld. Dit was afgeleid van het gebied ‘de Drek’, ook wel ‘i jen Drek’ genoemd. De naam Kleine Stegel is in de volksmond ontstaan, om het verschil in bebouwing met de Grote Stegel aan te geven (zie aldaar).
Naamgeving: 27 september 1919 en 8 december 1965.
Laurastraat De straat is genoemd naar de mijn Laura. Laura was de voornaam van de echtgenote van Antoon Wackers, welke laatste samen met zijn zwager Gustaaf Schümmer in januari 1873 voor een gebied van bijna 1.500 ha concessie aanvroeg onder de naam Laura. De exploitatie begon in 1905 door de Belgische Société Anonyme des Charbonnages Réunis ‘Laura & Vereeniging’ en duurde tot 1969. Vroeger, van 1919 tot 1980, lag ook op de Vink in Kerkrade een Laurastraat.
Naamgeving: 27 september 1919
Molenweg De Molenweg had tot op het einde van de 19e eeuw twee andere benamingen, nl. Mensheggerweg voor het gedeelte vanaf de Laurastraat tot aan de kruising met de Kommerveldlaan en Truijterweg voor het daarachter gelegen gedeelte. Deze weg leidde naar de Boeranstelermolen. Naamgeving: 27 september 1919
Op de Roskamp Het gebied begrensd door Wimmersstraat, Anstelerbeek en Bosweg heeft de naam ‘De Roskamp’, welke o.a. in het kadaster van 1859 voorkomt. Dit terrein werd in het verleden elke zomer bevolkt door zigeuners, die de rest van het jaar in de omgeving rondtrokken. De leidster van deze groep was Mutter Steinbach. Over de herkomst van de naam kamp kan verwezen worden naar de verklaring onder ‘Op de Kamp’, terwijl het woord ros paard kan betekenen.
Naamgeving: 28 juli 1959
Op den Dries Genoemd naar de plaatselijke benaming Op den Dries. Dries duidde vroeger op grond van mindere kwaliteit, die niet geregeld werd bebouwd.
Naamgeving: 28 juli 1959
Pastoor Stevensstraat Genoemd naar Jan G. Stevens, geboren 23 april 1896 te Geleen en overleden 24 november 1956 te Eygelshoven. Begin 1950 werd hij belast met het pastoraat van de parochie St. Johannes de Doper. Tevoren was hij pastoor geweest te Welten. Hij overleed op het voetbalveld van de R.K.E.V.V. Laura, van welke club hij een vurig supporter was. Hij werd te Lutterade begraven.
Naamgeving 13 april 1977
Portbeemden De naam is ontleend aan de plaatselijke benaming, die in 1841 in het kadaster voorkomt. Deze straat kreeg in 1930 de naam Kerkstraat, een naam die de volksmond haar al gegeven had sedert de ingebruikname van de nieuwe kerk in 1922. De Kerkstraat werd, evenals de St. Janstraat en de St. Hubertusstraat, aangelegd door de mijn Laura & Vereeniging om er beambtenwoningen te bouwen. De gemeente Eygelshoven nam deze straten in 1933 over en verbreedde ze. Vanwege de herindeling van gemeenten in 1982 werd de straatnaam veranderd.
Naamgeving: 28 januari 1982
Putstraat De naam is ontleend aan een open waterput met puthuisje in de straat en komt al in de wegenstaat van 1822 voor. De Putstraat zag er in 1875 dermate vervuild uit, dat de provinciale inspecteur der buurtwegen de gemeente Eygelshoven dringend verzocht tenminste het gedeelte vanaf de kerk tot aan de Laethof te verbeteren. Bij verbetering en verbreding van de straat in 1876 werd de waterput, die grote delen van de kom van Eygelshoven van drinkwater voorzag, afgesloten en werd er een gietijzeren pomp op geplaatst. Deze pomp leverde in 1894 echter zoveel gevaar op voor de volksgezondheid, dat men besloot een nieuwe put te maken in de tuin van de pastorie en daarop een nieuwe pomp aan te sluiten in de Putstraat.
Naamgeving: de naam bestaat van oudsher.
Schovetweg Deze weg komt in de staat der buurtwegen van 1849 voor als Schove(r)tsboschweg. Hij was een restant van de Steenbergsgracht, die tot de aanleg van de spoorlijn Sittard-Herzogenrath in 1896 de kortste verbinding vormde met Nieuwenhagen. Daarna heette hij Stationsstraat. Schovet is vermoedelijk een verbastering van het woord Schouffert.
Naamgeving: 28 januari 1982.
Smalweide Deze naam, die al in het ‘leggerboek’ van 1798 voorkomt, lijkt hier gegeven te zijn vanwege de lange en smalle vorm van de weide, gelegen tussen de Torenstraat en de intussen gedeeltelijk overkluisde Strijthagerbeek. Smalweide behoorde als weiland bij de er tegenover liggende hoeve ‘de Toren’, ook ‘Valkenbergs goed’ genoemd.
Naamgeving: 16 december 1981
St. Hubertusstraat Genoemd naar de tweede patroon van de parochie St. Johannes de Doper te Eygelshoven. Zie ook bij St. Hubertuslaan.
Naamgeving: 31 maart 1930
St. Janstraat Genoemd naar St. Jan de Doper, patroon van de parochie Eygelshoven. Hij wordt in de evangeliën beschreven als degene, die aan het optreden van Jezus voorafging en diens komst aankondigde. Hij doopte de mensen in de Jordaan als teken van zuivering en van een nieuw begin. Zie verder bij Kerkberg.
Naamgeving: 31 maart 1930
Terbruggen De naam is ontleend aan het Terbruggenleen, dat waarschijnlijk heeft bestaan uit twee hofsteden, die lagen in de buurt van een brug over de Anstelerbeek. Het was een leengoed, dat behoorde tot de ‘Keurkeulse mankamer’ te Heerlen, waar de leengoederen werden geadministreerd, die de vorstbisschop van Keulen in deze streken bezat. Voorheen heette deze straat in Eygelshoven Marktstraat.
Naamgeving: 28 januari 1982
TorensVeldhofstraattraat Zij is een van de oudste straten van Eygelshoven en dankt haar naam aan de toren van de oude parochiekerk. Men veronderstelt dat de toren in de tiende of elfde eeuw gebouwd is. Hij diende eeuwenlang de inwoners van Eygelshoven tot vluchtplaats in tijden van oorlog en bood bescherming tegen plundering door rondtrekkende roversbenden. Het gedeelte van de Torenstraat dat bekend stond als het Eygelshovenervoetpad werd in 1927 opgeheven.
Naamgeving: de naam bestaat van oudsher (van verlenging: 28 januari 1982
Veldhofstraat Waarschijnlijk genoemd naar een boerderij Veldhof, welke haar naam dankt aan een gebied ter hoogte van de Anselderlaan, dat in het kadaster 1814 ‘De Veld Hof’ heette. Vóór 1870 heette de weg vanaf de oude kerk tot aan de Stegel ‘Dorpweg door de beek’ en vanaf de Stegel tot aan de grens met de gemeente Kerkrade Eygelshovenergracht, ook wel Hollegracht of in de volksmond Koulweg. Toen bestond het gedeelte tussen het tegenwoordige kruispunt met de Laurastraat en de Stegel alleen uit een voerpad. Het verkeer moest vanaf dit kruispunt de bedding van de Strijthagerbeek volgen. Deze boog ongeveer halverwege (bij Portbeemden) af naar de Grote Stegel en vanaf dit punt was er wel een verharde weg. In 1870 werd op de plaats van het voetpad een nieuwe weg aangelegd vanaf de Laurastraat naar de Anstelerbeek. In de Strijthagerbeek kwam een duiker en over de Anstelerbeek ter hoogte van de Grote Stegel werd een brug gebouwd. De weg kreeg toen de naam Dorpsstraat en werd in 1919 omgedoopt tot Hoofdstraat. Maar nog steeds stroomde de beek, intussen wel erg vervuild door afvalwater van de mijnen, open door het dorp. De bocht met de Laurastraat werd na 1930 rechtgetrokken.
Naamgeving: 28 januari 1982
Wimmersstraat Genoemd naar Winandus D. Wimmers, geboren op 12 maart 1816 te Herzogenrath en overleden op 19 oktober 1882 te Eygelshoven. Als Duitser moest Wimmers de Nederlandse nationaliteit verkrijgen om burgemeester te kunnen worden. Burgemeester was hij van 1857 tot 1881. Een gedeelte van de weg heette vroeger Loosweg.
Naamgeving: 31 januari 1930.