Stratenoverzicht Eygelshoven: Op de Bossen

Bockhoutstraat Genoemd naar Johan van Bockhout, die in 1528 en in 1531 stadhouder van het laathof te Eygelshoven was. Een Jan Bocholt was in 1507 stadhouder. Niet bekend is of deze twee verschillende naamvormen dezelfde persoon betreffen.
Naamgeving: 6 november 1931
Bongartstraat Genoemd naar de voormalige bezitters van de heerlijkheid Ter Heiden, waartoe Eygelshoven als exclave behoorde. De eerste heer van Ter Heiden was Godart von Bongart (1331-1373), die aan de hertog van Gulik 3000 gouden schilden (= oude Franse munt) had geleend met als pand de Gulikse onderheerlijkheid Ter Heiden. Na zijn dood kwam Ter Heiden in handen van zijn neef Johan van Gronsveld. Pas in 1654 kwam Ter Heiden weer terug in het geslacht Von Bongart. De laatste heer van Ter Heiden was baron Ferdinand Franz Joseph von Bongart (1783-1794). Hij woonde op kasteel Wijnandsrade, waar hij in 1850 overleed.
Naamgeving: 6 november 1931
Clemensstraat Genoemd naar J. Clemens, baron von Bongart-Paffendorf. Hij verwierf in 1717 de helft van de heerlijkheid Ter Heiden. Hij was ook heer van Wijnandsrade, waar hij in 1741 overleed in het door hem bewoonde kasteel.
Naamgeving: 6 november 1931
Coelgroevenstraat Genoemd naar een adellijk geslacht, dat reeds in 1338 onder de naam Coelgroeven voorkwam. In dat jaar verplichtte Willem van Coelgroeven zich de hertog van Brabant te dienen met vier gewapende ruiters in de oorlog van Engeland tegen Frankrijk. Een Johan van Coelgroeven treffen we in 1342 aan als leenman van de hertog van Brabant. De Coelgroevens, wier naam nog vermeld wordt tot op het eind van de 17e eeuw, hadden bezittingen in Eygelshoven, waaronder een hoeve die in de buurt van het Kolverenbos lag. Resten van deze middeleeuwse hoeve zijn door dr. Goossens, destijds leraar te Rolduc, gevonden. De naam ‘Kolveren’, die nog in verschillende plaatselijke benamingen voorkomt, is een verbastering van de naam Coelgroeven of Koilgroven.
Naamgeving: 6 november 1931
Dautzenbergstraat Genoemd naar de in Eygelshoven bekende familie Dautzenberg. Van 1546 tot 1550 treffen we een Thonis Dautzenberg aan als stadhouder van het laatgerecht. Jacob Dautzenberg was stadhouder van 1591 tot 1605. Johan Dautzenberg was lid van het laatgerecht in 1608 en stadhouder van 1614 tot 1622. Bij sommige Dautzenbergs is vermeld dat zij in de Holtzkuil onder Kerkrade woonden. Van 1730 tot 1753 heeft Eygelshoven een pastoor met de naam Johan Dautzenberg gehad. Hij was geboren in 1705 te Schaesberg als zoon van Hendrik Dautzenberg van Lichtenberg (buurt in Schaesberg) en van Maria Dautzenberg, afkomstig van de hoeve Schiffelder te Heerlen.
Naamgeving: 6 november 1931
Gulikstraat Genoemd naar het graafschap Gulik, waartoe Eygelshoven reeds vóór 1361 behoorde. Immers graaf Willem van Gulik heeft in 1361 – hij is dan al hertog geworden – de heerlijkheid Ter Heiden gevormd, ook wel onderheerlijkheid Ter Heiden genoemd. Zij bestond uit een gedeelte van Richterich en de plaatsen Berensberg, Kohlscheid, Horbach, Bank, Pannesheide en de exclave Eygelshoven. Zie ook onder Terheidenstraat.
Naamgeving: 6 november 1931
Henckensstraat Genoemd naar Jean Henckens, geboren op 26 augustus 1753 te Eygelshoven en aldaar overleden op 9 december 1826. Nadat hij de gemeente Eygelshoven vertegenwoordigd had in kantonnaal verband, werd hij op 13 januari 1801 tot burgemeester van die plaats benoemd, hetgeen hij bleef tot oktober 1813. In 1796 liet hij het Henckenshuis aan de Torenstraat bouwen.
Naamgeving: 6 november 1931
Korversberg Afgeleid van de kadastrale benaming van dit gebied.
Naamgeving: 27 september 1990
Loosweg Dit is een oude benaming voor het voetpad, dat vanaf het punt waar de Wimmersstraat en Bosweg samenkomen, via Bergbos en Loosbos in de richting van de Vink loopt. Een deel van de Wimmersstraat heette tot 31 maart 1930 Loosweg. In het kadaster komt hij in 1849 voor als Looweg. Loo betekent: bosrijke of begroeide plaats.
Naamgeving: de naam bestaat van oudsher (het gedeelte van deze weg, dat vóór 1982 doorliep op Kerkraads gebied, kreeg aldaar dezelfde naam op 5 maart 1979
Marialaan Genoemd naar Maria, de moeder van Jezus. Op 2 oktober 1938 werd de kapel, gelegen op de Bossen aan deze weg, in gebruik genomen. Zij was opgericht na ijveren door de ‘Vereniging tot stichting van een Mariakapel’.
Naamgeving: 21 juli 1938
Merodestraat Genoemd naar voormalige bezitters van de heerlijkheid Ter Heiden, waartoe Eygelshoven als exclave behoorde. Christiaan van Merode-Rimburg werd ‘heer’ van Ter Heiden na de dood van zijn schoonvader Hendrik van Gronsveld. Hij regeerde over Ter Heiden van 1404 tot 1429. Zijn opvolger was Werner van Merode. Daar diens enig kind een dochter was, betekende zijn dood in 1452 het einde van de heerschappij van de Merodes over het land van Ter Heiden. Zie ook bij Bongartstraat.
Naamgeving: 6 november 1931
Op de Kamp De naam is ontleend aan de plaatselijke veldnaam. Kamp betekent een omheind stuk land, is afgeleid van het Latijnse campus (veld). Tussen 1920 en 1930 bouwde de mijn Laura en Vereeniging hier woningen voor haar beambten.
Naamgeving: niet bekend.
Prins Hendrikstraat Genoemd naar prins Hendrik, geboren in 1876 als hertog van Mecklenburg-Schwerin te Schwerin (D) en overleden in 1934 te Den Haag. In 1901 trouwde hij met koningin Wilhelmina. De Clausstraat in Kerkrade-Centrum heette van 1919 tot 1982 eveneens Prins Hendrikstraat.
Naamgeving: 31 maart 1930
Russelstraat Genoemd naar Frans Th. Russel, geboren 16 maart 1711 te Sittard en overleden in 1780 te Eygelshoven. Hij kocht in 1751 het goed waarin oorspronkelijk het laathof was gevestigd. In 1764 heeft hij de thans nog bestaande Laethof laten bouwen. De Laethof bleef in het bezit der familie tot 1931, toen de gemeente het gebouw aankocht. Van 1942 tot 1951 werd het gebouw gerestaureerd. Frans Th. Russel, licentiaat in de rechten, was getrouwd met Maria S. van Thenen. Hij woonde in Aken. Bij de bouw van de Laethof liet hij het familiewapen boven de toegangspoort aanbrengen. Thans is dit wapen nog in de Laethof aanwezig.
Naamgeving: 6 november 1931
Terheidenstraat Zoals bij de Gulikstraat is omschreven, heeft hertog Willem van Gulik in 1361 de onderheerlijkheid van Ter Heiden gevormd, die bestond uit de plaatsen Richterich, Horbach, Kohlscheid, Pannesheide en Eygelshoven. De onderheerlijkheid Ter Heiden ontleende haar naam aan het Huis Heiden nabij Pannesheide in Duitsland, waar de heer een tijdlang woonde en dat naderhand bestuurscentrum werd. Van het oorspronkelijke huis is tegenwoordig alleen een ruïne over, doch de bijbehorende agrarische gebouwen zijn nog intact.
Naamgeving: 6 november 1931
Tripsstraat Genoemd naar Herman van Berghe-Tips, domheer van het Luikse kapittel. Hij verwierf op 16 augustus 1623 tweederde van de Laethof. In 1639 schijnt de Laethof in zijn geheel in bezit te zijn van deze familie. Van Berghe-Trips komt echter in financiele moeilijkheden door het voeren van processen over het bezit van andere heerlijkheden en verkoopt omstreeks 1745 grote stukken grond van de Laethof aan inwoners van Eygelshoven. Het nog resterende gedeelte werd in 1751 verkocht aan Frans Theodoor Michael Russel. Vanaf 31 maart 1930 droeg deze straat de naam Koningin Wilhelminastraat.
Naamgeving: 28 januari 1982
Van Meertenstraat Genoemd naar Cornelius van Meerten, geboren op 28 december 1894 te Lienden (Gld.) en overleden op 30 juni 1978 te Heerlen. Hij was raadslid van Eygelshoven van 1935 tot 1945 en van 1958 tot 1970. Zijn wethouderschap moest hij na acht maanden neerleggen, toen de raad een motie van wantrouwen jegens hem aannam in verband met de aankoop van een gemeentelijke vrachtwagen. De raad verbond zijn naam aan deze straat ‘omdat hij altijd een goede collega was geweest’. De gemeente Eygelshoven liet de vroegere naam van deze straat – Vinkerstraat – vervallen om verwisseling met de Kerkraadse Vinkerstraat te voorkomen.
Naamgeving: 19 december 1980