Stratenoverzicht Eygelshoven: Waubacherveld

Achterschouffert De naam is ontleend aan de kadastrale benaming ‘Achter Schouffertsbos’, een agrarisch gebied, gelegen tussen de Nieuwenhagerweg en het Schouffertsbos, nu Burgemeester Boijensbos. Dit gebied behoorde eertijds tot de hoeve de Laethof. Een verklaring voor de oude naam is nog niet bekend.
Naamgeving: 9 juli 1985
Boijensstraat Genoemd naar mr. H.J. Boijens, geboren op 30 januari 1904 te Schinnen en overleden op 29 mei 1969 in het ziekenhuis te Kerkrade. Zijn eerste periode als burgemeester van Eygelshoven liep van 1934 tot februari 1941, toen hij door de bezetter ontslagen werd. In september 1944 werd hij opnieuw burgemeester van Eygelshoven en bleef dit tot zijn pensioen in 1969. Burgemeester Boijens had grote verdiensten voor de woningbouw. Het historische Henckenshuis is door zijn ingrijpen van de slopershamer gered. Zijn grote liefde voor de natuur heeft ervoor gezorgd, dat het voormalige Schouffertsbos opnieuw beplant werd, nadat het oorspronkelijke bos tijdens de Eerste Wereldoorlog door houtgebrek grotendeels gekapt was. Het Schouffertsbos is in 1969 naar hem vernoemd. Vooral door zijn toedoen kreeg Eygelshoven als eerste plaats in Nederland een modern sociaal centrum met woningen voor bejaarden en alleenstaanden en bijbehorende openbare voorzieningen. Van 1971 tot 1982 heette de straat Gladiolenstraat.
Naamgeving: 28 januari 1982
Boomgaardskuilweg De naam verwijst naar het oude toponiem ‘baungar(d)koll’ omstreeks 1798. Het toponiem is misschien een herinnering aan de familie von Bongart, die eeuwen lang ‘heer’ was over Eygelshoven. Kuil of koul is een laagte, een kom in het omliggende terrein. In 1822 heet de weg Bongaartskuilweg en wordt naderhand gewijzigd in Boomgaardskuilweg.
Naamgeving: de naam bestaat van oudsher, officieel toegekend op 4 februari 2009
Churchilllaan Genoemd naar Winston Churchill, die leefde van 1874 tot 1965. Wereldbekendheid verwierf hij als premier van Engeland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn diplomatie en onverzettelijke wil te overleven in de strijd tegen nazi-Duitsland leidden mede tot de overwinning.
Naamgeving: 8 februari 1965
Dortantsstraat Genoemd naar Willem J. Dortants, geboren op 2 september 1813 te Rimburg en overleden 22 april 1856 te Eygelshoven. Hij werd in 1846 burgemeester van Eygelshoven als opvolger van Valkenberg en bleef burgemeester tot aan zijn dood. Hij bewoonde het huis Putstraat 26, waar nu nog nazaten van hem wonen.
Naamgeving: 9 juli 1985
Dringelsvoorweg Deze weg ontleent zijn naam aan een weg die ten gevolge van de ruilverkaveling is vervallen. ‘Dringelsvoor’ is de plaatselijke benaming voor dit gebied in het kadaster in 1841. Een verklaring van de naam is niet bekend.
Naamgeving: 26 augustus 1968
Eisenhowerstraat Genoemd naar de Amerikaanse generaal Dwight Eisenhower, geboren in 1890 en overleden in 1969, een man met een grote militaire loopbaan in de Tweede Wereldoorlog. In november 1942 leidde hij als generaal-majoor en commandant van de Amerikaanse strijdkrachten, de invasie in Afrika. Als opperbevelhebber van alle geallieerde strijdkrachten in West-Europa, leidde hij in 1944 en 1945 de strijd in het daar door Duitsland bezette gebied en in Duitsland zelf. In de na-oorlogse periode was hij bevelhebber van de Amerikaanse bezettingszone en in november 1945 werd hij chef van de staf van het leger. In 1952 werd hij gekozen tot president van de Verenigde Staten van Amerika, hetgeen hij bleef tot 1960.
Naamgeving: 12 januari 1971
Gravenweg De naam is ontleend aan de plaatselijke benaming ‘in de Graven’, in de volksmond ‘in de Klein Graven’ genoemd. Oorspronkelijk lag ter plaatse een afwateringsgeul, Vlootsgraaf genaamd.
Naamgeving: 29 juni 1949
Hermanstraat Genoemd naar de bruinkoolgroeve Herman, die nabij deze straat in de jaren 1918-1923 en 1945-1949 in exploitatie was. Het bedrijf floreerde alleen in de eerste jaren na de twee wereldoorlogen, omdat er toen schaarste aan steenkool bestond. De groeve was waarschijnlijk genoemd naar een zoon van een van de oprichters van het bedrijf.
Naamgeving: 20 januari 1989
Kennedylaan Genoemd naar John F. Kennedy, president van de USA van 1960 tot 1963. Hij speelde een voorname rol in de zogenaamde ‘koude oorlog’, tot hij in 1963 werd vermoord, hetgeen de gehele wereld schokte.
Naamgeving: 4 september 1964
Kolverenbergweg Kolveren is waarschijnlijk een verbastering van het woord Coelgroeven (zie bij Coelgroevenstraat). Deze weg is aangelegd in verband met de verkaveling van landbouwgronden. Hij loopt vanaf de Rimburgerweg langs het Kolverenbos en over de Kolverenberg.
Naamgeving: 26 augustus 1968
Loysonstraat Genoemd naar Willem Loyson, geboren op 11 juni 1873 te Nieuwenhagen en op 26 januari 1932 aldaar overleden. W. Loyson werd op 22 maart 1919 tot burgemeester van Eygelshoven benoemd; hij bleef te Nieuwenhagen wonen. In 1927 dwong ziekte hem ontslag te nemen. Vanaf 1972 heette deze straat Seringenstraat.
Naamgeving: 28 januari
Martin Luther Kingstraat Genoemd naar Martin Luther King, Amerikaans negerleider, geboren in 1929 en door een sluipschutter vermoord in 1968 in Memphis (USA). In zijn geweldloze strijd voor de gelijkberechtiging van de zwarte bevolking boekte hij enige jaren grote successen. Op den duur keerden vooral de jongere negers zich van hem af, omdat zij zijn principe van geweldloosheid niet konden aanvaarden. Wereldbekendheid kreeg hij door zijn toespraak bij de ‘mars naar Washington’ op 28 augustus 1963. In 1964 ontving hij de Nobelprijs voor de vrede.
Naamgeving: 12 januari 1971 (van verlenging: 28 januari 1982)
Martinstraat Genoemd naar Julien H. Martin, geboren op 11 juni 1900 te Luik en overleden op 1 augustus 1980 te Maastricht. In 1928 werd Martin benoemd tot burgemeester van Eygelshoven. In 1934 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Hoensbroek. In Eygelshoven heeft burgemeester Martin veel gedaan voor de woningbouw en het verenigingsleven. Met hem waaide er een nieuwe wind door het oude Eygelshoven. De straten werden drastisch verbeterd, er kwamen rioleringen en de Strijthagerbeek werd vanaf de Torenstraat tot aan de Stegel door buizen geleid. Vanaf 1971 heette de straat Leliestraat.
Naamgeving: 28 januari 1982
Mgr. Boijmansstraat Genoemd naar mgr. Peter J. Boijmans, geboren op 4 mei 1914 te Eygelshoven en op 15 juni 1984 plotseling overleden te Munstergeleen. Na zijn priesterwijding in 1939 was hij kapelaan in Maastricht en sedert 1948 rector te Imstenrade. In 1946 stelde het bisdom hem aan als sportadviseur van het bisdom Roermond; hij vervulde die functie op diocesaan en landelijk niveau tot aan zijn dood. Hij was de initiatiefnemer van het r.k. Cios (Centraal instituut voor opleiding van sportleiders) te Sittard.
Naamgeving: 9 juli 1985 (van toevoeging mgr.: 24 november 1987.)
Nieuwenhagerweg De ‘staat der openbare wegen en voetpaden’ van 1895 vermeldt deze weg als Steenbergsgracht. Vóór de omlegging in verband met de spoorbrug (1892) behoorde de Schovetweg tot deze weg. Het was oorspronkelijk een stijgende holle weg, waarvan het typische karakter door diverse verbeteringen grotendeels verloren is gegaan. De Nieuwenhagerweg vormt de voornaamste verbinding van Eygelshoven met Nieuwenhagen, de nabijgelegen wijk van Landgraaf.
Naamgeving: vermoedelijk ca. 1896
Rimburgerweg De Rimburgerweg vormt de verbinding tussen Eygelshoven en Broekhuizen-Rimburg. In een kadastraal register uit 1798 wordt de weg Broeckvelderweg genoemd. De oude vorm van Rimburg is Rinckberg (berg betekent hier burcht, vgl. Valkenberg). Rinckberg wil dan zeggen: ronde verdedigingsburcht, een burcht in de vorm van een ring.
Naamgeving: 27 september 1919 (van verlenging: 28 oktober 1972).
Valkenbergstraat Genoemd naar Frans M.H. Valkenberg, geboren op 19 februari 1840 te Eygelshoven en aldaar overleden op 19 januari 1886. Hij was van 1881 tot 1886 burgemeester van Eygelshoven, als opvolger van zijn schoonvader Winandus D. Wimmers, en was lid van de Provinciale Staten van Limburg. Vroeger,  van 1842 tot 1846, was al een lid van familie Valkenberg, nl. Jan Winand, burgemeester van Eygelshoven geweest. Vlak bij het Henckenshuis in de Torenstraat ligt de hoeve Valkenberg. In de sluitsteen van de koetspoort staat het jaartal 1797. Het woonhuis van de hoeve werd in 1941 door bominslag vernield en later hersteld. De Valkenbergstraat heette vanaf 1971 Tulpenstraat.
Naamgeving: 28 januari 1982
Waubacherweg Deze weg is genoemd naar de plaats waarheen hij leidt. Volgens de staat der buurtwegen van 1822 was een gedeelte van de weg een ‘diepe gracht’. In een kadastraal register uit 1798 wordt deze weg nog Groenstraatweg genoemd.
Naamgeving: de naam bestaat van oudsher
Willem Alexanderstraat Genoemd naar Willem Alexander, geboren in 1967 te Utrecht,  zoon van prinses Beatrix en prins Claus. De straten en openbare voetpaden, gelegen tussen de in 1973 door de stichting ‘Werkgroep eigen woningen’ uit Geleen gebouwde woningen en uitkomend op de Willem Alexanderstraat, hebben in februari 1973 eveneens de naam Willem Alexanderstraat gekregen.
Naamgeving: 19 mei 1967 (van verlenging: februari 1973).
Zaunbrechersstraat Genoemd naar Martin Zaunbrechers, geboren1761 te Grothenrath (D), waar zijn Nederlandse moeder toevallig verbleef, en overleden op 16 september 1842 te Eygelshoven. Het Franse bestuur benoemde hem in 1810 tot adjunct-maire (hulp-burgemeester) van Eygelshoven. Toen na het Congres van Wenen (1815) Eygelshoven bij Nederland kwam te behoren, werd Martin Zaunbrechers hier de eerste burgemeester en bleef hij dit tot zijn dood. Vanaf 1971 heette de straat Asterstraat.
Naamgeving: 28 januari 1982